Mediacje

Mediator

Mediator to osoba pomagająca rozwiązać spór w sposób neutralny i z zachowaniem poufności. Jest osobą niezależną i bezstronną. Nie rozstrzyga sporu a jedynie pomaga stronom w wypracowaniu rozwiązania, które byłoby dla nich satysfakcjonujące.

Mediator wspomaga prowadzenie dyskusji i negocjacji tak, by umożliwić uczciwe i sprawiedliwe rozwiązanie sporu. Nie jest ani sędzią ani arbitrem. Dba o prawidłowy przebieg mediacji, łagodzi powstające napięcia i pomaga w sporządzeniu ugody, która może być następnie zatwierdzona przez Sąd.

Dlaczego warto mediować?

 • Mediacja jest znacznie tańsza i krótsza od tradycyjnego postępowania sądowego, dlatego zapewnia oszczędność czasu i kosztów
 • Daje możliwość szybkiego zakończenia konfliktu
 • Daje stronom swobodę w zakresie wyznaczania miejsca i terminu spotkania
 • Udział każdej strony w mediacji na charakter dobrowolny
 • Mediacja jest poufna
 • W odróżnieniu od postępowania sądowego brak tu zbędnego formalizmu
 • Strony zachowują kontrolę zarówno nad samym przebiegiem mediacji, jak i nad treścią ugody
 • Żadna decyzja nie może zostać podjęta bez zgody stron
 • Możliwe jest odstąpienie od mediacji w każdym czasie
 • Mediacja zapewnia stronom możliwość decydowania o jej ostatecznym wyniku
 • Mediacja zapewnia równorzędną pozycję dla wszystkich stron konfliktu
 • Umożliwia każdej ze stron wypowiedzenie się na temat swojej krzywdy, poczucia niesprawiedliwości
 • Pozwala spojrzeć na spór z innej perspektywy, skłonić strony do rozważenia problemu z punktu widzenia drugiej strony
 • Żadna ze stron postępowania mediacyjnego nie ma poczucia przegranej, ponieważ to strony świadomie wypracowują formę ugody
 • Pozwala każdej ze stron zachować twarz, podjąć postanowienia obopólnie możliwe do zaakceptowania i dalej utrzymywać konieczne czy pożądane kontakty
 • Ugoda zawarta przed Mediatorem ma taką samą ważność i skuteczność jak ugoda zawarta przed Sądem
 • Mediacja to wielokrotnie niższy koszt niż rozstrzyganie sprawy w drodze postępowania sądowego. Wydatki związane z prowadzeniem sprawy w sądzie wiążą się z koniecznością poniesienia odpowiednich kosztów, a nie tylko koszty postępowania, czy ewentualnego zastępstwa procesowego, ale w przypadku przedsiębiorców również utracony czas, rynek, kontrahenci, często także utracony dobry wizerunek firmy czy zaufanie u klientów.

Warunek przystąpienia do mediacji

Podstawowym warunkiem przystąpienia do mediacji jest wyrażenie zgody na udział w niej przez strony sporu. Istotą mediacji jest bowiem dobrowolne przystąpienie stron konfliktu do udziału w mediacji oraz decydowanie o jej kształcie, osobie mediatora i sposobie jego wyboru, a także dobrowolne podjęcie decyzji w każdym stadium postępowania o wycofaniu się z mediacji. Cechą zasadniczą jest więc konsensualny charakter zarówno samej procedury, jak i jej rezultatu (w postaci zawarcia ugody lub jej braku).

 

Adw. Magdalena Jucha – mediator
Adwokat Magdalena Jucha jest Mediatorem wpisanym na listę stałych Mediatorów Sądowych Sądu Okręgowego we Wrocławiu oraz na listę Mediatorów Centrum Mediacyjnego przy Naczelnej Radzie Adwokackiej w Warszawie.

Ukończyła specjalistyczne, zawodowe Szkolenie dla Mediatorów organizowane przez Centrum Mediacyjne przy Naczelnej Radzie Adwokackiej w Warszawie, uzyskując uprawnienia Mediatora w sprawach cywilnych i gospodarczych, a następnie uprawnienia w sprawach karnych.